optoteam-lonn-optiker

Lønn optiker (2023): Hva tjener en optiker?

Optoteam har sjekket de siste oppdateringene på lønnsnivået til norske optikere. I tillegg forklarer vi en rekke faktorer som ligger til grunn for variasjoner i lønnsnivået i norsk optikerbransje.

Lønn kan være en kraftig motivator. Lønnen vi mottar er ikke bare en kompensasjon for tiden og innsatsen vi legger i jobben, den er også en indikasjon på hvor mye vi blir verdsatt og anerkjent for arbeidet vi utfører.

Ifølge Maslows behovspyramide, som er en anerkjent teori om menneskelig motivasjon, er økonomisk sikkerhet et av de grunnleggende behovene alle mennesker har. Før vi kan være motiverte til å oppnå høyere nivåer av selvrealisering, som personlig vekst eller meningsfullt arbeid, må vi først ha økonomisk stabilitet, noe som i stor grad kommer fra vår lønn.

Lønn er ikke den eneste faktoren som motiverer oss i arbeidet vårt, men den gir oss det grunnlaget vi trenger for å kunne jage etter høyere mål og ambisjoner. Uten en passende lønn, kan det være vanskelig å føle seg motivert til å gi sitt beste på jobben.

Men lønn er ofte omgitt av myter og misforståelser. Derfor er det viktig å holde seg informert slik at du kan sikre at du får lønnen du fortjener. I denne artikkelen tar vi for oss de siste utviklingene innen lønnsnivået i den norske optikerbransjen.

Vi har ved hjelp av SSBs lønnsstatistikk sett på hva en optiker i Norge tjener. Vi har også sett på en optiker har i lønn i forbindelse med disse faktorene:

  • Hvor du bor i landet
  • Hvilken utdannelse du har
  • Hvor lenge du har jobbet
  • Om du er mann eller kvinne
 

Hva tjener en optiker?

Lurer du på om du får rett lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk om optikeres lønn.

Hva tjener en optiker?

SSB benytter seg av november som referansemåned i årene etter 2015, noe som vil si at vi i skrivende stund må benytte tall fra 2022.

Basert på SSBs tall, hadde en heltidsansatt optiker i 2022 en gjennomsnittlig månedslønn på 51.530,-. Medianmånedslønnen lå på 49.580,-.

For å se nærmere på tallene, og lønnsøkningen fra år til år, har vi benyttet denne tabellen fra SSB. Her har vi valgt variablene:

Statistikkvariabel Månedslønn
År 2020/ 2021 / 2022
Statistikkmål Gjennomsnitt
Yrke Optikere
Sektor Sum alle sektorer
Kjønn Begge kjønn
Avtalt/vanlig arbeidstid pr uke Heltidsansatt

Basert på denne tabellen har vi sett at månedslønnen til en heltidsansatt optiker i gjennomsnitt var

Månedslønnen til en heltidsansatt optiker var i 2021 i snitt kr. 49.970. I 2020 var den kr. 48.660. Det tilsvarer en lønnsøkning på 2,69 prosent fra 2020 til 2021. Fra 2021 til 2022 har økningen vært på 3,12 prosent.

Med tanke på den store etterspørselen etter optikere og et tilsvarende antall ledige stillinger synes ikke det spesielt høyt. Fra 2020 til 2021 var optikernes lønnsøkning noe lavere enn den generelle lønnsøkningen i Norge: 2,69 prosent for optikere mot gjennomsnittlig 4,4 prosent. Fra 2021 til 2022 steg derimot optikerlønnen med 3,12 prosent og nærmet seg landsgjennomsnittet som sank til 4,2 prosent i samme periode. Tall på generell lønnsøkning i Norge er hentet fra SSB.

Ofte ser man også på forskjeller i lønn mellom offentlig og privat sektor, men SSBs tallmateriale skiller ikke mellom offentlig og privat sektor når det kommer til optikere.

Men, selv om statistikken ikke sier så mye om forskjellene mellom offentlig og privat sektor, kan vi se på flere variabler som kan påvirke lønnsnivået.

Hvilke faktorer påvirker hva en optiker har i lønn?

Geografiske forskjeller

At det er betydelige geografiske forskjeller når det gjelder lønnsnivå, er nok ikke overraskende. Det er ikke noen spesifikk statistikk for optikere når det kommer til de geografiske forksjellene, men på generelt nivå kan vi se på variasjonene for høyskoleyrker mellom fylkene.

Fylke Gjennomsnittslønn
Viken 59 640
Oslo 64 730
Innlandet 52 810
Vestfold og Telemark 56 550
Agder 56 850
Rogaland 65 630
Vestland 58 890
Møre og Romsdal 58 070
Trøndelag 56 800
Nordland 55 660
Troms og Finnmark 54 330
Ikke Fastlands-Norge 83 680

Det er ingen grunn til å tro at optikeres lønnsnivå ikke følger omtrent det samme mønsteret. For å komme frem til disse tallene har vi brukt denne tabellen fra SSB.

De variable kriteriene har vært:

Statistikkvariabel Månedslønn
År 2022
Statistikkmål Gjennomsnitt
Region Det aktuelle fylket
Yrke Høyskoleyrker
Kjønn Begge kjønn
Avtalt arbeidstid Heltidsansatte

På lønnstoppen ligger Ikke Fastlands-Norge med 83.680,-. Rogaland følger etter med 65.630,-, med Oslo hakk i hæl på 64.730,-. Nederst på listen finner vi Innlandet med en gjennomsnittsinntekt på kr. 52.810.

Det er rimelig å anta at det er befolkningstettheten som driver lønnsutviklingen. Først og fremst representert ved de største byene.

Dette er områder hvor det er enklere å ta i bruk den sterkeste lønnsdriveren som definitivt er jobbskifte. 

De som skifter jobb forholdsvis ofte ser ut til å være de med sterkest lønnsutvikling. Husk at vi her støtter oss på mer generelle tall fra flere bransjer, ikke spesifikke tall fra optikkbransjen. Men det er liten grunn til å tro at det ikke er sånn i vår egen bransje også. 

Siden det er stor etterspørsel etter optikere, har du som optiker et godt forhandlingskort for å få økt lønn. Det er også spådd et økende behov for optikere i årene som kommer.

Utdannelse og arbeidserfaring

Ellers viser statistikken at du får betalt for arbeidserfaring og utdannelse. Det skulle vel nesten bare mangle.

Gjennomsnitt for sektoren

Basert på tall fra SSB, viser statistikken at en person som jobber innen Helse-, sosial- og idrettsfag gjennomsnittlig vil ligge på 46.620 etter endt utdanning dersom du har en bachelor og under 4 års erfaring.

Med samme utdannelse og mer enn 5 års yrkeserfaring er gjennomsnittslønnen kr. 52.710. Det ser ut til at det lønner seg å bli i bransjen, rent økonomisk.

Tallene viser også at innenfor Helse-, sosial- og idrettsfag vil man dersom man har valgt å ta mer utdannelse og spesialisert seg med en mastergrad vil du de 4 første årene ha en gjennomsnittslønn på kr. 59.930. Tilsvarende for de med 5 års erfaring eller mer er kr. 77.170. Det lønner seg derfor også å ta utdannelse for å kunne tjene mer som optiker. 

Tabell SSB:

Statistikkvariabel: månedslønn

År: 2022

Statistikkmål: Gjennomsnitt

Utdanningsnivå: variabel

Antall år etter fullført utdanning: variabel

Utdanningsnivå Åntall år etter fullført utdanning Gjennomsnittlig månedslønn
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6) 0-4 år 46.620
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6) 5 år eller mer 52.710
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8) 0-4 år 59.930
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8) 5 år eller mer 77.170

Øvre og nedre kvartil for optikere

Men, vi skal ikke se oss blinde på gjennomsnittet for en hel sektor. Ser vi på tallene basert spesifikt på optikeryrket ser vi at man i nedre kvartil har en månedslønn på 43.870, og i øvre kvartil en månedslønn på 55.770. Dette tilsvarer årslønner på henholdsvis 526.440,- og 669.240,-

Optikere er å regne som kunnskapsmedarbeidere. Da er det vel heller ikke mer enn rett og rimelig at det å utvide sin kunnskapsbase belønnes også økonomisk. Sånn sett kan vi vel si at optikeryrket er en kunnskapsbransje som fungerer. 

Har du en bachelor i optometri kan du gå videre på master i optometri og synsvitenskap eller master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Uten å ha spesifikke tall på det kan vi også anta at optikere med doktorgrad har høyere lønn, og at man også kan tjene mer som optiker dersom man driver egen forretning.

Kjønnsmessige forskjeller

Kjønn er også her, som i de fleste andre yrker en medvirkende faktor. En mannlig optiker tjente gjennomsnittlig kr 55.330 i måneden i 2022. Tilsvarende for kvinner var kr 49.170. Ser vi på medianlønnen er forskjellen noe lavere. Medianlønnen for menn er 53.000,-, mens den for kvinner er 47.500,-.

Hvis vi regner med gjennomsnittet så utgjør lønnen til en kvinnelig optiker 88,90 prosent av lønnen til en mannlig optiker. Det er noe bedre enn det generelle gjennomsnittet på 89,62 prosent.

I følge SSB kan slike forskjeller i lønnen mellom kjønnene ofte sees i sammenheng med at det er flere menn blant dem med svært høye lønninger, noe som drar gjennomsnittet mye opp. I tillegg er det flere kvinner som jobber deltid, og flere kvinner enn menn arbeider i offentlig sektor.

En annen faktor er at det i mange yrkesgrupper er slik at kvinnene i yrket er mye yngre enn mennene i yrket. Det at man er yngre vil også oftest tilsi at man har kortere erfaring og ansiennitet, noe som igjen påvirker lønnsnivået. Kvinnelige ledere er for eksempel gjennomsnittlig to år yngre enn mannlige ledere.

Heldigvis er det slik i Norge at det er i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.

Optikeren – en kunnskapsarbeider

En optiker er en kunnskapsarbeider. Selskapet trenger dem mer enn de trenger selskapet.

Derfor må vi spørre oss selv hele tiden hva vi gir kunnskapsarbeideren, og hva som får han eller henne til å bli værende og bli uavhengig leverandør. Vi tror det er mulighetene de får, og menneskene de har muligheten til å jobbe sammen med, som gjør at de blir værende.

Blind lojalitet finnes ikke i dag. Derfor må en organisasjon vinne lojaliteten til de ansatte hver dag. Kunnskapsarbeideren har kunnskapene, evnene og relasjonene som selskapet ditt bringer ut i markedet. 

Vær påpasselig med at denne kunnskapen ikke blir sittende inneklemt i byråkratiske regelverk og innadvendte strategier. For en optiker vil neppe høy lønn kunne kompensere for dette over tid.

I et marked der behovet for optikere øker på grunn av en aldrende befolkning med økt behov for synshjelpemidler er det viktig å huske at dette gir økt mobilitet. Da må din bedrift være konkurransedyktig dersom den ønsker å tiltrekke seg og beholde de mest kunnskapsrike optikerne. 

Dagens trend viser at markedet er i arbeidstakernes favør, og sannsynligvis vil være det i en del år fremover. Da må du være forberedt på å gi en rimelig lønn til optikerne dine, og gjerne noen attraktive frynsegoder.

Jobbsikkerthet også en faktor

I tillegg til lønn ser man av søkertall ved høyskoler og universiteter at mange unge søker seg mot yrker med høy jobbsikkerhet. Lærerutdanning og helsefag er slike yrkesretninger, og i 2019 var det en økning på 17,4 % i søkere til bachelor i optometri på Kongsberg sammenlignet med året før. Tall fra 2021 viser en økning på 100 flere søkere til mastere innen optometri ved samme studiested.  

Når vi vet at det i årene fremover vil være mange optikere som går av med pensjon, vet vi også at vi vil ha behov for å utdanne flere optikere. Derfor vil vi i Optoteam også øke fokuset på optikerutdanningen, blant annet deler vi ut stipend til to studenter ved Linnéuniversitetet i Kalmar.

Oppsummering av hva som er vanlig lønn for en optiker

Med en snittlønn på 618.360 kr i året gjør jobbsikkerhet og lønnsvilkår optikeryrket til et attraktiv karrierevalg.

Menn tjener i gjennomsnitt noe mer enn kvinner, men arbeidserfaring og utdannelse, samt geografiske forskjeller spiller også inn på hva du tjener som optiker. 

Jo lenger du blir i bransjen, jo mer vil du tjene som optiker. På generelt grunnlag kan vi også si at lønnsvekst kan drives ytterligere ved å skifte jobb oftere. 


Arne J. Halvorsen


arne-2-300x300Är utbildad inom ekonomi och marknadsföring och har mer än 40 års erfarenhet som ledare, managementkonsult, föreläsare och föredragshållare. Han har suttit i flera styrelser och fungerat som rådgivare och mentor.

I dag lägger han all sin tid på Optoteam där han även är delägare och arbetande styrelseordförande.

Hans stora intresseområde är människor i arbete. Särskilt sysselsatt är han med kunskapsorganisationer. Han har stor respekt för individen och ser företag som motorn i en modern demokrati.

Siste artikler

optoteam-riktig-solbrille

Hvordan velge riktig solbrille

Hvordan velge riktig solbrille
Guro%20Hadeland

Guro Olerud - omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam

Omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam
Quit_job_3

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte
Optoteam-Andre%20Uldal

Trenger du en optiker på lørdager?

Trenger du en optiker på lørdager?
Blue-light_3

Blått lys og dets påvirkning av øynene

Blått lys og dets påvirkning av øynene
Eye-cancer_2

Kreft i øynene

Kreft i øynene
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakt oss

Er du en optiker og vil jobbe hos oss eller har du en bedrift som trenger en optiker?

Populære artikler

optoteam-jobbsokerportal-optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere
optoteam-var-redningen-for-specsavers-i-knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik
IMG_9321

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen
Optoteam_5_Years

Brev til optikerbransjen

Brev til optikerbransjen
optiker-er-du-nysgjerrig-pa-nye-muligheter

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?
verdt-a-vite-om-det-aldrende-oyet-2

Verdt å vite om det aldrende øyet

Verdt å vite om det aldrende øyet
lonn_optiker

Optikerlønn: Hva tjener en optiker

Lurer du på om du får riktig lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk over optikers lønninger.

Våre tjenester

innleie-right

Innleie

Rekrytering_optoteam

Rekruttering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Del denne artikkelen